QUI SOM

L’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres –Nostreserveis és una entitat pública empresarial nascuda l’any 2017, després d’unificar les dues empreses municipals: l’Empresa Municipal d’Obres de Mont-roig S.A. –EMOMSA-, i l’Empresa de Serveis Mont-roig del Camp SA –EMSSA-, amb l’objectiu de prestar serveis municipals a la ciutadania d’una manera més eficient.

Les activitats que gestiona –Nostreserveis són àmplies i inclouen des d’aspectes relacionats amb el manteniment de la via pública, el transport públic o la gestió d’instal·lacions, fins a serveis relacionats amb l’educació, la cultura i l’esport.

Nostreserveis té per objecte:

 1. El manteniment de la via pública, espais públics, zones verdes, equipaments i edificis públics ubicats al terme municipal de Mont-roig del Camp.
 2. El transport públic de viatgers i el transport escolar.
 3. La promoció de les activitats esportives i la gestió de les instal·lacions esportives ubicades al municipi.
 4. La gestió del servei d’escola bressol i d’escola de música municipal.

La missió, visió i els valors de –Nostreserveis són la base sobre la qual treballem cada dia i que ens permet realitzar una gestió eficient i professional dels serveis municipals. Tot això, mantenint la transparència i el compliment legal en la gestió de les nostres activitats i serveis.

Missió
Especialització en la gestió eficient, professional i experta dels serveis públics per al municipi de Mont-roig del Camp

Visió

Treballem per:

 • Ser un referent de qualitat en l’àmbit de la prestació de serveis municipals.
 • Tenir present la innovació en totes les activitats i serveis municipals.
 • Comptar amb equips especialitzats i interdisciplinaris capaços de donar resposta a les necessitats dels ciutadans.
 • Aportar valor afegit al municipi i millorar la qualitat de vida de la ciutadania, especialment dels col·lectius més sensibles: gent gran, nens i persones amb discapacitat.

Valors

 • Promoure el respecte i dignitat dels ciutadans als quals prestem serveis.
 • Transparència i compliment legal en la gestió dels recursos dedicats al desenvolupament de les nostres activitats i serveis municipals.
 • Vetllar per la confidencialitat de les dades personals dels nostres usuaris.
 • Treballar en equip, amb professionalitat i motivació que ens permeti millorar cada dia.
 • Vetllar per la seguretat i salut dels nostres treballadors.
 • Fomentar el respecte i preservació del nostre medi ambient.

La prestació dels nostres serveis es realitza als dos nuclis urbans: Mont-roig del Camp i Miami Platja, i a les urbanitzacions.

Objecte Social

a. Medi ambient i entorn urbà:

 • Manteniment de la via pública, espais i zones verdes d’ús públic, equipaments i edificis de titularitat municipal i mobiliari urbà vinculat a l’anterior.
 • Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica.
 • Serveis de neteja viària i de la recollida, tractament i valorització dels residus sòlids urbans, inclosos els voluminosos en el marc de les competències municipals.
 • Servei de deixalleria i altres equipaments de recepció i emmagatzematge de residus que no siguin objecte de recollida domiciliària.
 • Adequació i manteniment dels accessos, neteja de platges i dels seus equipaments.
 • Adequació i manteniment dels espais, instal·lacions i equipaments municipals.

b. Mobilitat:

 • Transport públic i col·lectiu de viatgers, i el transport escolar.
 • La gestió i manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics que siguin de titularitat municipal.
 • Explotació i gestió d’estacionaments i aparcaments públics, inclosos els limitats i controlats mitjançant aparells expenedors a la via pública.
 • Retirada, transport i dipòsit de vehicles en aquells supòsits contemplats a la normativa que resulti d’aplicació.
 • Instal·lació, manteniment i reposició dels senyals viaris de tot tipus i sistemes reguladors del trànsit, així com la senyalització i pintat de guals.

c. Serveis a les persones:

 • Promoció de l’activitat esportiva i la gestió de les instal·lacions esportives municipals.
 • Gestió del servei d’escola bressol i d’escola de música municipal.

d. Política municipal d’habitatge:

 • Conservació i rehabilitació de l’edificació i promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública.

e. Urbanisme i promoció de sòl:

 • Gestió, administració i promoció de béns que configuren el Patrimoni Municipal del Sòl, tant residencial com industrial.
 • Promoció, gestió i execució d’actuacions urbanístiques en desplegament del planejament.

Subscriu-te i rep totes les notícies!

T'enviarem únicament noticies dels serveis i activitats de Nostreserveis. Per a més informació i com exercir dels teus drets consulta la política de privacitat