POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Nostreserveis i els organismes dependents posen a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de  www.nostreserveis.eadministracio.cat/  és:

Identitat: Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres Nostreserveis 

CIF: Q4300325J

Adreça Postal: Avinguda Reus, 27. Mont-roig del Camp. 43300, Tarragona

Telèfon: 977837229

Correu electrònic: info@nostreserveis.cat 

2. Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades. 

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans com formularis de contacte, contractes, enquestes o procediments, en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat. 

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de Nostreserveis: 

Tractament 

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Prestació de serveis (Llar d’infants, Escola de Música, activitats esportives, Brigades)

Tractarem la informació per a la prestació dels serveis de Nostreserveis.  Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment de les nostres competències.

Un cop finalitzi el contracte amb Nostreserveis no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix amb la normativa aplicable a cada cas. 

Bústia de contacte, queixes o suggeriments 

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. 

Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i   excepte que es puguin derivar responsabilitats.

Videovigilància

Tractarem les seves dades amb la finalitat de controlar els accessos dels edificis i de garantir la seguretat de les persones. 

Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d’acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament de Nostreserveis.   

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències pròpies de Nostreserveis, portar a terme la prestació dels serveis derivat del contracte de serveis amb Nostreserveis. 

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a Nostreserveis o a tercers. Nostreserveis es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3. Cessió o comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4. Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir els seus drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari, a Nostreserveis, Avinguda Reus, 27. Mont-roig del Camp. 43300, Tarragona, o bé mitjançant instància als tràmits específics de la Seu Electrònica.

Tràmits electrònics

Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal

Informació

Descarregar Instància

Tramitació Electrònica

Exercici del Dret d’Accés (Dades de Caràcter Personal)

Informació

Descarregar Instància

Tramitació Electrònica

5. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Nostreserveis es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: 

Delegat de Protecció de Dades 

E-mail : rgpd@nostreserveis.cat 

Direcció postal: Avda. Barcelona, 188 Locals 19-20. Mont-Roig del Camp. 43300 Tarragona

6. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que Nostreserveis ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació. 

Subscriu-te i rep totes les notícies!

T'enviarem únicament noticies dels serveis i activitats de Nostreserveis. Per a més informació i com exercir dels teus drets consulta la política de privacitat